GALUTINIO VARTOTOJO LICENCINĖ SUTARTIS

ĮDIEGIANT PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ARBA PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTIS PROGRAMINE ĮRANGA.
 
Ši Galutinio vartotojo Licencinė sutartis „Centas“ Programinei įrangai (toliau – Sutartis) yra teisėta Sutartis sudaryta tarp Jūsų asmeniškai arba, jeigu esate įgaliotas įsigyti programinę įrangą įmonės arba kitos organizacijos vardu, tarp subjekto, kurio vardu Jūs veikiate (toliau – Vartotojas), ir UAB „Edlonta“, įmonės kodas: 225692010 (toliau – Gamintojas), buveinė registruota adresu: Vilnius, J.Kupalos 19 (Vartotojas ir Gamintojas kartu vadinami – „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“). Tai teisinė Sutartis, kuri suteikia Vartotojui teisę naudoti Gamintojo sukurtą ir pateiktą programinę įrangą – administravimo sistemą „Centas“ (toliau – Programinė įranga).
 
I. Sutikimo tvarka
 
Paspaudęs žemiau esantį mygtuką, arba įdiegdamas, aktyvuodamas arba naudodamasis Programine įranga, Vartotojas išreiškia sutikimą su šios Sutarties sąlygomis.
Aktyvuodamas Programinės įrangos licencijos raktą Vartotojas patvirtina, kad perskaitė šią Sutartį, suprato ją ir sutinka su šios Sutarties terminais bei sąlygomis.
Jei yra klausimų ar abejonių dėl šios Sutarties sąlygų, prašome susisiekti su UAB „„Edlonta““ adresu: pardavimai@edlonta.lt
 
II. Sąvokos
 
Programinė įranga –Gamintojo sukurta buhalterinės apskaitos programa „Centas“, pateikta Gamintojo internetinėje svetainėje, elektroninio laiško turinys ir prie jo pridėtos rinkmenos ar kita informacija, pateikiama su šia Sutartimi.
Licencijos raktas – skaitmenų ir raidžių seka, įsigyta iš Gamintojo. Jį aktyvavus Vartotojas turi teisę naudoti Programinę įrangą.
Programinės įrangos demonstracinė licencija – leidžianti naudoti Programinę įrangą ribotą laikotarpį (nustatytą Gamintojo) ir/arba ribojantis Programinės įrangos funkcionalumą.
Ryšio paslaugų tiekėjas –reiškia paslaugų tiekėją, kurio tinklas tiesiogiai yra susietas su Programine įranga.
Trečiosios šalys– visi juridiniai arba fiziniai asmenys arba jų grupės išskyrus šioje Sutartyje apibrėžtas Šalis.
 
III. Sutarties objektas
 
3.1. Pagal Sutarties sąlygas Programinė įranga apima, bet kokius pradinio įdiegimo papildymus, kuriuos pateikia Vartotojui Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas.
3.2. Programinė įranga yra apsaugota autorių teisių („copyright“) įstatymu ir tarptautinių sutarčių dėl teisių ir kitų įstatymų bei sutarčių dėl intelektinės nuosavybės. Programinė įranga yra licencijuota, o ne parduota.
 
IV. Galutinio vartotojo teisės ir naudojimas
 
4.1. Gamintojas suteikia Vartotojui neišimtinę, neperduodamą teisę įdiegti Programinę įrangą į vieno kompiuterio nuolatinės atminties įrenginius ir naudoti Programinę įrangą tik viename kompiuteryje vienu metu.
 
V. Galutinio vartotojo teisių apribojimai
 
5.1. Draudžiama kopijuoti, platinti Programinę įrangą ir daryti jos išvestinius produktus:
5.1.1. draudžiama naudoti, keisti, versti, atkurti ar perduoti teises naudotis Programine įranga ar Programinės įrangos kopija, išskyrus atvejus, tiksliai nustatytus šioje Sutartyje;
5.1.2. draudžiama perparduoti, perduoti teisę naudotis, nuomotis, nuomoti ar skolinti Programinę įrangą;
5.1.3. draudžiama keisti duomenis, išardyti ar kitais būdais bandyti nustatyti pradinį Programinės įrangos kodą (išskyrus atvejus, kai šis apribojimas yra aiškiai uždraustas įstatymo) ar kurti išvestinius produktus Programinės įrangos pagrindu.
 
VI. Autorių teisės
 
6.1. Programinė įranga ir visos teisės, be apribojimų, įskaitant ir nuosavybės teises, priklauso Gamintojui ir yra saugomos visų galiojančių nacionalinių šalies, kurioje Programinė įranga naudojama, įstatymų.
6.2. Struktūra, organizacija ir Programinės įrangos kodas yra vertingos prekybos paslaptys ir konfidenciali Gamintojo informacija.
6.2.1. Vartotojas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad įmonei UAB „Edlonta“ reikėjo daug laiko ir lėšų Programinei įrangai sukurti.
6.2.2. Draudžiama daryti Programinės įrangos kopijas. Bet kokioms kopijoms, kurias Vartotojas gali pasidaryti remdamasis šia Sutartimi, galioja tos pačios autorių teisės ir kiti nuosavybės reikalavimai kaip ir Programinei įrangai.
 
VII. Ryšio paslaugos
 
7.1. Ryšio paslaugas, siūlomas naudoti kartu su Programine įranga (toliau- Ryšio paslaugos), Vartotojui tiekia Ryšio paslaugų tiekėjas. Naudojimąsi šiomis paslaugomis nustato Ryšio paslaugų tiekėjas. UAB „Edlonta“ NĖRA VARTOTOJUI NIEKAIP ĮSIPAREIGOJUSI IR NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS DĖL VARTOTOJO ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ TIESIOGIAI AR PER VARTOTOJĄ REIŠKIAMŲ PRETENZIJŲ DĖL RYŠIO PASLAUGŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TOKIŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ, SAVALAIKIŠKUMĄ, AR NEPERTRAUKIAMUMĄ.
 
VIII. Galiojimas ir jo pabaiga
 
8.1. Sutartis pradeda galioti nuo pačios pirmos dienos, kai įdiegiate Programinę įrangą (kai aktyvuojamas licencijos raktas).
8.2. Jei nesilaikysite šios Sutarties sąlygų, Jūsų Vartotojo teisės automatiškai ir iš karto bus nutraukiamos be papildomo Gamintojo įspėjimo.

IX. Įsipareigojimai
 
9.1. Iš šios Sutarties nekyla jokių UAB „Edlonta“ įsipareigojimų, tik tie, kurie įvardyti šioje Sutartyje.
 
X. Atsakomybės apribojimai
 
10.1. Didžiausia apimtimi, kuri leidžiama galiojančių įstatymų, jokiu atveju nei UAB „Edlonta“, nei jos darbuotojai, licencijos išdavėjai ar antrinės bendrovės nebus atsakingos dėl jokių prekių ar paslaugų prarasto pelno, pajamų, pardavimo, duomenų ar pirkimo kainų, turto nuostolių, asmeninių susižeidimų, verslo trukdžių, verslo informacijos nutekėjimo ar dėl jokių specialių, tiesioginių, netiesioginių, atsitiktinių, ekonominių, skirtų priedangai, baudžiamųjų, ypatingų nuostolių, kaip nors kilusių ar kylančių dėl Sutarties, civilinės teisės pažeidimų, neapdairumo ar kitų atsakomybės atvejų, kylančių dėl Programinės įrangos naudojimo ar negalėjimo naudotis, net jei UAB „Edlonta“, jos licencijos išdavėjams ar antrinėms įmonėms yra žinoma galimybė patirti tokią žalą.
 
XI. Techninė pagalba
 
11.1. UAB „Edlonta“ neturi jokių įsipareigojimų Vartotojui teikti techninę pagalbą.
 
XII. Taikomi teisės aktai
 
12.1. Šiai Sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visi ginčai kylantys iš/ar susiję su šia Sutartimi, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
12.2. UAB „Edlonta“ pasilieka teisę keisti Sutarties sąlygas.
 
XIII. Baigiamosios nuostatos
 
13.1. Vartotojas patvirtina, kad Programinė įranga, pateikta tokia, kokia yra, be jokios garantijos, tiksliai apibrėžtos arba numanomos, ir didžiausia apimtimi, leidžiamų galiojančių įstatymų. Nei UAB „Edlonta“, licencijos išdavėjai, ar antrinės bendrovės, nei autorių teisių savininkai neprisiima pretenzijų ir nesuteikia garantijų, tiksliai apibrėžtų arba numanomų, įskaitant, bet neapsiribojant garantijomis dėl perkamumo ar tinkamumo tam tikram tikslui arba, kad Programinė įranga nepažeis jokių trečiųjų asmenų patentų, autorių teisių, prekių ženklų ar kitų teisių. Nei UAB „Edlonta“, nei jokia kita įmonė nesuteikia garantijos, kad Programinės įrangos funkcijos atitiks Vartotojo reikalavimus arba, kad Programinė įranga veiks nepertraukiamai, ar be jokių klaidų.
13.2. Vartotojas prisiima visą Programinės įrangos pasirinkimo atsakomybę, taip pat dėl įdiegimo, naudojimosi ir dėl su Programine įranga pasiektų rezultatų.
13.3. VARTOTOJAS PRIPAŽĮSTA IR SUTINKA, KAD DABARTINIS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ LYGIS NELEIDŽIA SUKURTI NEKLYSTANČIŲ KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ ARBA GARANTUOTI DUOMENŲ PERDAVIMO, TODĖL UAB „Edlonta“ NEGALI GARANTUOTI IR NEGARANTUOJA, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA VEIKS NEPERTRAUKIAMAI IR BE KLAIDŲ. VARTOTOJAS PAREIŠKIA IR GARANTUOJA, KAD PRIŽIŪRĖS ATITINKAMAS DUOMENŲ ATKŪRIMO IR PAGALBINES SISTEMAS, IR: (1) NUTRŪKUS VEIKIMUI ARBA PASLAUGŲ TIEKIMUI, arba (2) KILUS DUOMENŲ PERDAVIMO SUTRIKIMAMS ARBA ĮVYKUS KLAIDOMS, VARTOTOJAS SUTINKA NEDELSIANT PRANEŠTI APIE ŠIAS PROBLEMAS ĮMONEI UAB „Edlonta“ IR NEDELSIANT IMTIS VISŲ VEIKSMŲ, KAD SUMAŽINTI GALIMUS NUOSTOLIUS IR ŽALĄ.
 
Tai yra visa Galutinio vartotojo licencinė sutartis, sudaryta tarp UAB „Edlonta“ ir Vartotojo. Ji panaikina visus ankstesnius pristatymus, pokalbius, įsipareigojimus, galutinio vartotojo sutartis, pranešimus ar reklamas, susijusias su šia Programine įranga.


 Sutinku su aukščiau pateikta licencine sutartimi ir noriu įsidiegti programinę įrangą

 

Gaukite nemokamą konsultaciją bei pasiūlymą jūsų verslui

Džiaugiamės galėdami atsakyti į visus jums rūpimus klausimus ir padėti nustatyti, kurios iš mūsų paslaugų geriausiai atitinka jūsų poreikius.

Kas bus toliau?
1

Suplanuojame skambutį jums patogiu metu

2

Išanalizuojame jūsų poreikius

3

Paruošiame jums pritaikytą pasiūlymą

Nemokama konsultacija

Nemokama konsultacija galioja tik naujiems klientams, dėl
naujų paslaugų užsakymo, kitas konsultacijų sąlygas galite rasti čia