Advantage Database Server

Ar Jums reikia SQL serverio?

  • elastingas, tiesioginis priėjimas prie duomenų SQL komandų arba tiesioginių navigacinių komandų dėka
  • našus duomenų bazes mechanizmas, naudojantis optimalizuotą priėjimą prie duomenų ir blokavimo algoritmo
  • operacijų vykdymas tik per serverį
  • duomenų saugumo bei šifravimo mechanizmai
  • plati skalė: nuo vietiniu instaliacijų iki lygiaverčių tinklų bei klient- server tipo aplinkų administracinių kaštų panaikinimas – nereikalingas bazės administratorius
  • lengvas ir greitas bylų instaliavimas esančioje sistemoje bei turimoje tinklo įrangoje
  • duomenų bazės aplikacijos apsaugojimas nuo tinklo avarijos bei vartotojo klaidų padarinių
  • paleidimo procedūros
  • pilno teksto ieškojimo galimybė
  • siuntimo tinkle kompresija

Advantage Database Server yra labai naši duomenų bazės klient – server tipo valdymo sistema, skirta autonominėms programoms, pasiekiamoms per tinklą arba internetą. Ji leidžia projektuotojams elastingai jungti SQL ir priėjimo prie duomenų metodus su našiomis ir lengvai suprantamais navigacinėmis komandomis.

Advantage turi nuosavą projektavimo vaizdą (interface), sukurtą taip, kad vartotojas galėtų išnaudoti žinias, įgytos naudojant kitus populiarius įrankius.

Priėjimo prie duomenų metodo, optimalizuoto našumo atžvilgiu, dėka Advantage užtikrina duomenų saugumą, stabilumą ir integralumą, nereikalauja konservacijos.

Advantage nekelia specialių reikalavimų konfigūracijai, del toji lengvai galima instaliuoti turimoje tinklo infrastruktūroje. Savo privalumų dėka Advantage serverio mechanizmai veikia nenutrūkstamai programos fone, užtikrindami santykio klient-server našumą, stabilumą bei duomenų integralumą. Todėl atitinka reikalavimams, keliamams dabartinėms verslo programoms.

NAŠUMAS

Apdorojimas klient-server sistemoje ir išimtinai greitas ADS serverio duomenų bazes mechanizmas reiškia daug mažesnį tinklo užimtumą ir didesnį našumą. Tinklo apkrovimas ir procesų dubliavimas yra rimtos problemos, su kuriomis susiduria įvairiai pasiekiamos duomenų bazės programos kitokio tipo nei klient-server. Jos sukelia dideli tinklo užimtumą, kadangi apdorojamos duomenų bazės apkrauna tik kliento irangą. Advantage Database Server optimalizuoja darbą įvairiai pasiekiamoje aplinkoje, kadangi protingai dalina duomenų bazės operacijas tarp kliento ir serverio. Klient-server tipo struktūra numato užklausimų apdorojimą per serveri, kuriame fiziškai randasi bazės bylos, tokiu būdu mažindama tinklo apkrovimą.

Advantage procedūros

Advantage Extended Procedures (AEP) technologija palengvina nuosavų procedūrų kūrimą ir naudojimą. Panašiai kaip tradicinės vartotojo procedūros, AEP leidžia vykdyti kodą per duomenų serverį. Tai nuima plataus priėjimo prie duomenų reikalaujančiu operacijų atlikimo naštą nuo darbo stočių, kas sumažina tinklo apkrovimą iki pavienių siuntimo bei gavimo operacijų. AEP, skirtingai nei tradiciniai sprendimai, taip pat leidžia kurti, saugoti bei naudoti serveryje nuosavas procedūras vartotojo pasirinktų įrankių pagalba. Kad sukurti AEP nereikalingas duomenų bazės administratorius.

Pilno teksto ieškojimas skirtas įrašų, kuriuose yra ieškojimo sąlygose nustatyti duomenys, susidedančių iš ieškomų žodžių arba frazių, sujungtu loginiais AND, OR ir NOT operatoriais bei NEAR operatoriumi, suradimui. Ieškoti galima visuose BLOB ženkluose, pastabose bei laukuose. Be to, atsižvelgiant i atitinkamus laukus, galima kurti pilno teksto suradimo (turinio) indeksus, kurie padės labai greitai ji surasti, sąvokos O(Log N) dėka.

Siuntimo kompresija

Siuntimo kompresija leidžia sumažinti tinklo apkrovimą tarp Advantage klientu ir Advantage Database Server programavimo įrangos. Tokio sprendimo privalumas tai kompresijos pasėkoje darbo su šifruotais duomenimis pagreitinimo galimybe nuo 50 iki 100 procentų lėtų tinklų atveju (jungimasis per modemą). Esant tipinėms situacijoms, relatyviai greitų serverių ir tinklų atveju (10/100 Mb/s), kompresija leidžia pagreitinti darbą nuo 5 iki 20 procentų.

Optimalizuoti filtrai Advantage

Optimized Filters (AOF) naudoja šiuolaikiškiausius duomenų bazės filtravimo budus. AOF pagreitina duomenų filtravimą (klauzulė WHERE) išnaudodami indeksus. Jokie duomenys iš lentelių neskaitomi nepaisant sąlygų apibrėžtų klauzulė WHERE. AOF radikaliai sumažina skaitomų iš disko duomenų apimtį, kas labai padidina našumą.

Greitas blokavimas

ADS serveryje panaudota inteligentiška priėjimo blokavimo sistema, tokiu būdu eliminuoti bandymai pakartoti blokuotė ir nereikalingas tinklo apkrovimas. Advantage Database Server naudoja vidinį eiliškumo algoritmą, kurio dėka blokados iš programos lygmens vyksta be kreipimo i operacines tinklo sistemos blokavimo mechanizmus. Visa informacija apie blokadą rūšiuojama vidiniu būdu. Advantage leidžia blokuoti skaitymo indeksą bei tiesiogiai blokuoti įrašymo indeksą. Skaitymo indekso blokavimas padidina  skaitymo indekso našumą įvairiai pasiekiamoje aplinkoje, tuo tarpu įrašymo blokados eiliškumas bei pakartotinų blokados bandymų eliminavimas žymiai padidina programos našumą.

DUOMENŲ BAZES SAUGUMAS

Advantage Database Server sistemoje numatyta apsauga leidžia „paslėpti” bazės bylas nuo visų vartotojų, kurie nenaudoja Advantage programos. Užtenka, kad sistemos administratorius atims priėjimo teisę iš tinklo vartotojų, kurie galėtų pakenkti bazei. Neturint tiesioginio priėjimo prie bazes bylų ir/arba katalogų, vartotojai negali sąmoningai arba nesąmoningai jai pakenkti užrašydami duomenis, kurdami naujas bylas arba trindami jau esančias. Tačiau kai Advantage programa reikalauja bylos atidarymo arba sukūrimo per ADS serverį, toks reikalavimas bus įvykdytas, nepaisant priėjimo prie tinklo teisių, numatytų konkrečiam vartotojui. Tai įmanoma, kadangi ADS yra instaliuotas serveryje ir veikia pagal programos, kuri vykdoma per sistemos „prižiūrėtoją”, teisę. Advantage saugumo mechanizmai programos lygmenyje leidžia pilnai kontroliuoti kas ir kokiomis teisėmis gali patekti į bazę ir kąnors joje keisti. Tik Advantage programos gali patekti i bazę. Kitos neturi priėjimo.

Elastinga priėjimo prie Advantage Database Server kontrolė numato dar vieną apsaugos mechanizmą – vartotojų sąskaitų kūrimą, kad kontroliuoti priėjimą prie lentelių, vaizdų bei papildomų procedūrų. Jis remiasi dviem bazės savybėmis: vartotojo privalumų registravimu ir priėjimo teisių tikrinimu. Vartotojas yra tikrinamas, kai jungiasi su duomenų žodynu.

Tikrinamas taip pat priėjimas prie konkrečių lentelių, vaizdų bei papildomų procedūrų. Toks priėjimas gali būti individualiai nustatomas kiekvienam vartotojui. Galima taip pat numatyti vartotojų grupes, kad lengviau būtų valdyti priėjimo teises.

Advantage Database Server bazės šifravimas.

Advantage gali fiziškai šifruoti duomenis, apsaugodamas juos nuo nepageidaujamų asmenų. Advantage šifravimo sistema numato slaptažodžio naudojimą, skiriant dideles ir mažas raides. ADS mechanizmas leidžia apsaugoti duomenis visame tinkle. Šifruojami tiek duomenys, esantys lentelėse bei memo bylose, kaip ir atsiųsti duomenys. Klientas duomenis gali perskaityti tik tuo atveju, kai Advantage programa disponuoja teisingu slaptažodžiu. Advantage naudoja saugų, 160 baitų, standartinį šifravimo algoritmą.

Paleidimo procedūros (triggers)

Paleidimo procedūra – tai kodo elementas (panašus i saugojimo procedūrą), kuris atliekamas serveryje atsakant į įterpimo, aktualizavimo arba ištrinimo operacijas. Paleidimo procedūros suteikia dideles galimybes , kadangi veikia nepriklausomai nuo kliento programų. Savo nepriklausomumo dėka paleidimo procedūros puikiai pasiteisina vykdant sudėtines apsaugos autorizacijas bei realizuojant skaidrų, nepriklausomą įvykių registravimą ir auditą.

BAZĖS STABILUMAS

Advantage Database Server užtikrina bazės stabilumą ir apsaugo ją nuo sugadinimų dėka to, kad kiekviena operacija, kuri kreipiasi i bazę, yra atliekama nuo pradžios iki galo, arba visai neatliekama. Operacijos, susijusios su bazes aktualizavimu, pilnai atliekamos per serverį. Taigi, jeigu įvyktų programos, darbo stoties arba tinklo avarija, tai ADS serveris gaus paskutinį nurodymą nepakeistą, arba visai jo negaus. Programos, darbo stoties arba tinklo būklė neturi įtakos duomenims bazėje. Pavienio nurodymo, aktualizuojančio lentelės bei indeksus, siuntimo dėka Advantage eliminuoja klaidas, atsirandančias programos, darbo stoties ar tinklo avarijos pasėkoje.

Advantage Database Server Transaction Processing System – TPS leidžia programai vienu metu atlikti daug įterpimo, modifikavimo ir įrašų trynimo operacijų bet kokiame lentelių skaičiuje. Tuo pačiu užtikrina, kad visos transakcijos bus atliktos sėkmingai, arba kad nebus atlikta nei viena iš jų. Kitais žodžiais tariant, Advantage Database Server TPS apdoroja daugkartinį įrašymą, modifikacijas ir trynimą kaip pavienę operaciją. Įvykus kliento darbo stoties ar tinklo avarijai Advantage transakcijos metu, Advantage Database Server automatiškai atšauks visą transakciją ir paliks bazę apibrėžtame ir stabiliame stovyje. Advantage Database Server TPS aptarnauja transakcijos izoliaciją Read Commited (leidimas perskaityti po patvirtinimo) lygmenyje. Tuo metu, kol transakcijos rėmuose yra vykdomos aktualizacijos, Advantage Database Server TPS slepia jas nuo kitu vartotoju tol, kol nebus pabaigta transakcija. Kitos programos mato duomenis tokius, kokie buvo prieš pradedant transakciją. Nepatvirtintus duomenis mato tik programa vykdanti transakciją. Jeigu transakcija atšaukiama, tai joks vartotojas išskyrus tą, kuris ją vykdė, nepamatys nepatvirtintu duomenų. Po patvirtinimo aktualizuoti duomenys tuo pačiu metu tampa matomi visiems vartotojams.

Ryšio vientisumas ir duomenų bazės sąsajos (Referential integrity)

Advantage duomenų bazių serveris palaiko ryšio vientisumą ir duomenų bazės sąsajas, kas leidžia tikrinti duomenų bazės duomenų tikrumą ir palaikyti ryšius tarp įrašų duomenų bazėje. Advantage turi keturias apsaugos kategorijas:

unikalus ir pirminiai kodai:

dvi tos pačios lentelės eilutės negali būti lygiai tokio pačio turinio pasirinktoje stulpeliu grupėje.

ryšio vientisumas (RI):

bazėje privalomi pirmtakas – palikuonis tipo santykiai. RI mechanizmo dėka serveris vietoj programų gali tikrinti vientisumą pagal tam tikras taisykles.

apsauga lauko lygmenyje:

užtikrina, kad duomenys įvesti į kiekvieną įrašo lauka bus formaliai teisingi. Yra galimybė apibrėžti minimalią/maksimalią konkretaus laukelio vertę, panaudoti NULL vertę bei suformuluoti pranešimą apie klaidą, nustatytą tikrinimo metu.

apsauga irašo lygmenyje:

užtikrina, kad duomenys susijusiuose irašo laukeliuose bus įvesti formaliai teisingu būdu, tol kol visas įrašas nebus užrašytas bazėje. Galima apibrėžti santyki tarp laukeliu loginio išreiškimo pagalba bei suformuluoti pranešimą apie klaidą, nustatytą tirinimo metu.

Replikacija (replication)/ sinchronizacija

Replikacija leidžia Advantage Database Server vartotojams išlaikyti identišką informaciją duomenų bazėse, esančiose skirtingose vietose. Bazių arba jų dalių sinchronizacija vyksta nustatytais laiko tarpais tarp pagrindinio serverio ir skyrių serverių, taip pat tarp serverio ir PC, nešiojamo ir delninio kompiuterio. Replikacijos funkcija pasiekiama per atskirą produktą OneBridge Mobile Data Suite.

Internetinis serveris

Advantage Internet Server (AIS) suteikia vartotojams priėjimą prie ADS programų per atstumą, naudojant inetrneto tinklą. AIS išnaudoja internetą kaip privačią virtualią tinklų sistemą (Virtual Private Netvvork). Be šaltinio kodo modifikacijos esanti programa gali būti pakeista i klient- server tipo programą, dirbančią interneto tinklo aplinkoje. AIS lengvas naudoti, saugus ir suteikia labia efektyvų priėjimą prie duomenų. Jis integruotas į Advantage Database Server serverį.

LENGVAS ĮDIEGIMAS IR NEREIKALINGA KONSERVACIJA

Plati skalė

Advantage programos Windowsams gali būti diegiamos autonominėse aplinkose, lygiaverčiuose tinkluose, klient-server tipo sistemose bei internete, naudojant tą patį šaltinio kodą. Advantage nereikalauja įvairių komponentų rinkinių ir kodo priklausomai nuo to, ar numatomas vietinis priėjimas, ar bus klient-server tipo santykis, ar priėjimas prie bazes per atstumą (internetą). Advantage kliento programos sugeba automatiškai nustatyti, ar prieinamas yra Advantage Database Server (ADS), ar del jo neprieinamumo reikės panaudoti internetinį (Advantage Internet Server) arba vietinį (Advantage Local Server) serverį. Projektuojant programą bet kokiai aplinkai, tiek klient-server tipo, tiek internetinei ar vietinei, užtenka sukurti vieną kodo versiją naudojant tuos pačius programavimo komponentus ir vaizdą (interface). Advantage aptarnauja ir mobilias programas.

Administraciniai ir programiniai įrankiai

Advantage Data Architect – tai įrankis, skirtas efektyviam Advantage duomenų bazių programų kūrimui bei ju administravimui. Turi eilę funkcijų:

programų kūrimas:

kitų tipų (pvz.: Paradox, dBASE, Access, Btrive, Pervasive ir MS SQL Server) lentelių importas ir konversija

duomenų žodynų (Advantage Data Dictionaries) kūrimas ir ryšio vientisumo taisyklių apibrėžimas

indeksų ir lentelių kūrimas

esančių lentelių struktūros keitimas

lentelių bei žodynų šifravimas

vizualus kūrimas ir testavimas SQL užklausimų projektiniam lange

automatiškas kodo kūrimas nustatantis lentelės bei indeksus (Advantage Tables to Code Generator)

konfigūracija:

kliento darbo stoties aplinkos testavimas ir diagnostika jungimosi su ADS serverių atžvilgiu

priėjimo kontrolės sąrašu konfiguravimas (Access Control Lists), kad nustatyti priėjimo teisės vartotojams, kurie nori prisijungti prie ADS serverio

aliasų kūrimas, panašių į naudojamus Borland bazių sistemose (Borland Database Engine)

valdymas:

bazės administravimas naudojant tokias funkcijas kaip: indeksų skaitymas, lentelių pakavimas, lentelių struktūros keitimas bei ju taisymas

duomenų žodynų valdymas Advantage Data Dictionary Manager įrankio pagalba

ADS serverio aktyvumo stebėjimas Advantage Management Utility pagalba

administracinių užduočių vykdymas programų lygmenyje

Pažangūs kliento sprendimai

Esančias duomenų bazės programas galima lengvai pritaikyti prie darbo su Advantage Database Server serveriu. Advantage kliento sprendimus galima be problemų įvesti į sistemą pakeičiant esamus duomenų bazės valdytojus derančiais su Advantage. Advantage kliento sprendimai nemokami aplinkoms: Borland Delphi, Borland Kylix, Borland C++ Builder, Microsoft Visual Basic, Microsoft Access, Microsoft Visual Studio.Net, Borland C# Builder, Borland JBuilder, Sun ONE Studio, IBM Visual Age for Java, PERL, PHP, CA-Clipper, CA-Visual Objects ir kt.

SPECIFIKACIJA

operacinės sistemos serveryje:

Microsoft Windows XP Pro, Vista, 7-8.1, Server 2xxx (Windows 10 Advantage serveriui netinka!)

operacinės sistemos klientiniame kompiuteryje:

Microsoft Windows XP Pro, Vista, 7-10 Professional

programavimo aplinka:

Delphi (per Advantage komponentus, OLE DB Provider/ADO, ODBC arba API tvarkykles)

C++Builder (per Advantage komponentus, OLE DB Provider/ADO, ODBC arba API tvarkykles)

Kylix (per Advantage komponentus arba API)

Visual Studio.NET (per .NET Data Provider)

Borland C#Builder (per .NET Data Provider)

JBuilder (per JDBC)

Sun ONE Studio (per JDBC)

Visual AGE for Java (per JDBC)

Visual Basic (per OLE DB Provider/ADO, ODBC arba API tvarkykles)

Access 97/2000/2002 (per OLE DB Provider/ADO, ODBC arba API tvarkykles)

Visual C++ (per OLE DB Provider/ADO, ODBC arba API tvarkykles)

Visual FoxPro (per OLE DB Provider/ADO, ODBC arba API tvarkykles)

CA-Visual Objects (per RDD, OLE DB Provider/ADO, ODBC arba API tvarkykles)

Perl (per DBI tvarkykles)

PHP (per PHP)

CA-Clipper (per RDD)

SQL palaikymas

ANSI SQL-92

palaikomi rinkmenų formatai:

gimtasis Advantage formatas (ADT/ADI/ADM)

CA-Clipper formatas (DBF/NTX/DBT)

FoxPro formatas (DBF/CDX/FPT)

LICENCIJAVIMAS

vieno serverio licencija su maksimaliu vartotojų skaičiumi : 2, 5, 10, 15, 25, 50, 100, 250 arba be apribojimų.

Gaukite nemokamą konsultaciją bei pasiūlymą jūsų verslui

Džiaugiamės galėdami atsakyti į visus jums rūpimus klausimus ir padėti nustatyti, kurios iš mūsų paslaugų geriausiai atitinka jūsų poreikius.

Kas bus toliau?
1

Suplanuojame skambutį jums patogiu metu

2

Išanalizuojame jūsų poreikius

3

Paruošiame jums pritaikytą pasiūlymą

Nemokama konsultacija

Nemokama konsultacija galioja tik naujiems klientams, dėl
naujų paslaugų užsakymo, kitas konsultacijų sąlygas galite rasti čia